Hyppää sisältöön

Veikko Lehti Oy:n yleiset sopimusehdot yksityisille asiakkaille 

Yleiset sopimusehdot
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niihin palveluihin, joita Veikko Lehti Oy (jäljempänä ”VL”) suorittaa osapuolten välisen palvelusopimuksen/tilauksen (jäljempänä ”Sopimus”), perusteella asiakkaalle (jäljempänä ”Tilaaja”) elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet. Mikäli Sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen välillä on eroavuuksia, Sopimuksen ehdot ovat määräävät. 

1. Yleisiin sopimusehtoihin perehtyminen ja niiden hyväksyminen
Nämä yleiset sopimusehdot julkaistaan Veikko Lehti Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.veikkolehti.fi ja niistä tiedotetaan laskutuksen yhteydessä. Vahvistaessaan tilauksen asiakas samalla hyväksyy myös nämä yleiset sopimusehdot ja samalla vahvistaa sen, että hän on huolellisesti perehtynyt niihin. 

2. Sopimuksen mukaisten palveluiden suorittaminen
VL on velvollinen suorittamaan Sopimuksessa määritellyt palvelut Sopimuksessa sovituilla hinnoilla Sopimuksessa määritellyn tason ja laadun mukaisesti. Mikäli hinnoista ei ole erikseen muuta sovittu, noudatetaan Veikko Lehden voimassa olevaa hinnastoa. VL ja Tilaaja sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. 

Ilmoitettu toimitusaika on aina arvio, ja VL:llä on oikeus sitä yksipuolisesti muuttaa kohtuullisessa määrin mikäli tuotannolliset tai VL:stä johtumattomat muut seikat sitä vaativat. Mikäli tällainen toimitusta viivästyttävä seikka ilmaantuu, VL ilmoittaa siitä viipymättä asiakkaalle. 

3. Sopimuksen syntyminen, kesto ja irtisanominen
Ellei toisin kirjallisesti sovita, sopimuksen katsotaan syntyneen ja tulleen voimaan Tilaajan hyväksyttyä VL:n tarjouksen palveluiden suorittamisesta. Sopimus on toistuvaluonteisissa palveluissa voimassa toistaiseksi, elleivät osapuolet ole kirjallisesti muuta sopineet. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Irtisanomisaika alkaa kirjallisen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta. 

4. Sopimuksen siirto
Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman VL:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

5. Alihankkijoiden käyttö
VL:llä on oikeus käyttää alihankkijoita. VL vastaa alihankkijoiden suoritteista kuten omistaan. 

6. Kuormaus ja kuljetus sekä materiaalista annettavat tiedot
VL voi siirtää arkipyhille sattuvan tyhjennyksen joko pyhiä edeltäville tai seuraaville arkipäiville. Keräysvälineen tyhjennyspyyntö tulee toimittaa VL:lle Sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, VL pyrkii tyhjentämään keräysvälineen mahdollisimman pian tyhjennyspyynnöstä. 

Tilaaja vastaa keräysvälineiden turvallisesta täytöstä ja siitä, että keräysväline on kuormausvalmiina sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. VL:llä on oikeus veloittaa käynnistä normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti, mikäli keräysväline ei ole sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Tilaajan keräysvälineen välittömään läheisyyteen jättämästä ja keräiltäväksi tarkoitetusta jätteestä VL veloittaa erillisen maksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Keräysvälineen välittömään läheisyyteen jätetyistä tavaroista, jotka voitaisiin tulkita jätteiksi, vastaa tilaaja. VL:llä on oikeus ottaa tällaisesta keräysvälineen läheisyydessä olevasta materiaalista valokuva olosuhteiden todentamiseksi. 

Tilaaja on velvollinen antamaan jätemateriaalista oikeat ja tarpeelliset tiedot (esim. tiedot materiaalin sisältämistä haitallisista aineista tai vaaraominaisuudesta). Tilaaja vastaa VL:ä ja kolmansia osapuolia kohtaan kaikista vahingoista, tappioista ja kustannuksista, joita saattaa aiheutua siitä, että Tilaajan materiaalista antamat tiedot ovat vääriä tai epätäydellisiä tai että materiaalin (esim. jätteen) toimitus, sen ollessa Tilaajan velvollisuus, on muutoin tapahtunut lainvastaisesti tai vastoin Sopimuksen ehtoja. Mikäli materiaali sisältää vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jätettä, Tilaaja vastaa siitä, että sen luokitus, pakkaustapa ja merkinnät ovat lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaiset. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen. 

7. Materiaalin määrä ja laatu
Tilaaja vastaa siitä, että keräysvälineeseen jätetty materiaali vastaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja VL:n lajitteluohjeiden mukaisia vaatimuksia sekä VL:n kanssa kirjallisesti sovittua jätettä ja keräyslaatua. VL vastaa materiaalin vastaanotosta ja laadunmäärittelystä. Jos materiaalin laatu poikkeaa sovitusta, tehdään vastaanotto ja veloitukset ja/tai hyvitykset materiaalista vastaanotetun laadun mukaisesti. Mahdollinen ylimääräinen työ tai muut aiheutuneet kustannukset veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti. 

8. Materiaalin omistusoikeus
Omistusoikeus keräysvälineen sisältämään materiaaliin samoin kuin vaaranvastuu materiaalista siirtyy VL:lle, kun materiaali on lastattu VL:n ajoneuvoon. 

9. Keräysvälineet
Tilaaja vastaa käytössään olevan VL:n keräysvälineen vahingoittumisesta tai katoamisesta, ei kuitenkaan normaalista kulumisesta tai sellaisesta vahingoittumisesta, joka johtuu VL:n puolella olevasta syystä. Tilaajan tulee ilmoittaa VL:lle välittömästi mahdollisesta keräysvälineen vahingoittumisesta tai katoamisesta. Tilaaja vastaa siitä, että keräysvälineet on sijoitettu kohteessa asianmukaisesti ja turvallisesti ja siten, että ne päästään tyhjentämään tai vaihtamaan esteettömästi. Mikäli palvelua ei päästä kohteen olosuhteista johtuen suorittamaan, VL:llä on oikeus ottaa tällaisessa tilanteessa valokuva olosuhteiden todentamiseksi. 

Tilaaja voi tilata VL:ltä lakisääteisen jäteastioiden säännöllisesti suoritettavan (1–2 kertaa vuodessa) pesun. Tällöin VL pesee astiat sopivaksi katsomanaan ajankohtana sovitun pesutaajuuden mukaisesti. Pesusta veloitetaan maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Keräysvälinettä saa käyttää vain toimittajan kanssa yhteisesti sovittuun tarkoitukseen. VL on Sopimuksen päättymisen yhteydessä oikeutettu veloittamaan tilaajalta mahdolliset keräysvälineen noutamisesta ja tyhjennyksestä aiheutuvat kuljetus- ja jätteenkäsittelykulut. 

10. Maksu – ja hyvitysehdot
VL veloittaa tai hyvittää Tilaajaa materiaalista Sopimuksessa määritetyllä tavalla sen jälkeen, kun materiaali on noudettu tai vastaanotettu VL:n lukuun. Muut tuotteet ja palvelut VL veloittaa Tilaajalta Sopimuksen mukaisesti. Tilaajan tulee maksaa lasku viimeistään eräpäivänä, joka on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tilaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Tilaajan on tehtävä laskua koskevat mahdolliset huomautuksensa laskun eräpäivään mennessä. Tilaaja on kuitenkin aina velvollinen suorittamaan laskun riidattoman osan ko. laskun maksuehdoilla. Laskun maksamatta jättäminen aiheuttaa palveluiden katkaisun. Tilaajan tulee ilmoittaa VL:lle oikeat tiedot laskutusta ja/tai hyvityksen maksamista varten ja ilmoittaa tietojen muutoksista. Hyvitys maksetaan Tilaajan ilmoittamalle tilille. Paperilaskujen lähettämisestä VL perii voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. 

11. Hinnoittelu
Yksityisille asiakkaille ilmoitetut hinnat sisältävät aina kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Sopimuksessa mainitut hinnat perustuvat Tilaajan antamiin tietoihin materiaalien määristä ja laaduista sekä palvelukokonaisuuden laajuudesta. Metallien hinnat perustuvat markkinahintoihin ja kertoimiin, jotka on määritelty Sopimuksen hinnastossa. Muiden materiaalien ja palveluiden hinnat ovat Sopimuksen mukaiset. Mikäli VL vastaanottaa Tilaajalta materiaalia tai suorittaa palvelun, josta ei ole sovittu Sopimuksessa, hinnat määräytyvät VL:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston perusteella. Sopimushinnat ovat voimassa ainoastaan silloin, jos Tilaajan VL:lle antamat tiedot materiaalista ovat olleet täydelliset ja oikeat. 

12. Hintojen tarkistaminen
Mikäli markkinahinnat, kuljetuskustannukset, jätteiden käsittely- tai hyötykäyttömaksut, veroluonteiset maksut tai muut kustannuksiin vaikuttavat asiat nousevat sopimusaikana, tai jos tilaajan ilmoittamien ja toteutuneiden materiaalimäärien tai – laatujen erot ovat merkittäviä, voidaan Sopimuksen mukaisia hintoja tarkistaa, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu. Hintojen tarkistamisesta ilmoitetaan Tilaajalle kirjallisesti. Hintamuutokset astuvat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Mikäli Tilaaja ei hyväksy hintojen tarkistusta, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti 14 vrk kuluessa ilmoituksen saatuaan. Mikäli hinnan muutoksesta ei päästä sopimukseen, osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus sen ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaikana noudatetaan viimeksi hyväksyttyä hinnoittelua. 

13. Vahingonkorvausvelvollisuus
VL vastaa omasta toiminnastaan mahdollisesti aiheuttamistaan välittömistä vahingoista enintään siihen määrään asti, joka Tilaajalta on veloitettu Sopimuksen mukaisesta suorituksesta viimeisen vuoden ajalta. VL:llä on vastuuvakuutus. VL ei vastaa Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten menetetystä voitosta tai hyödystä. Mahdollisista korvausvaatimuksista on ilmoitettava VL:lle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa vahingon aiheutumisesta. 

14. Ylivoimainen este
Mikäli sopimusvelvoitetta ei voida täyttää ylivoimaisen esteen takia tai velvoitteen täyttämistä on pidettävä kohtuuttomana, vapautuu se osapuoli, jota ylivoimainen este kohtaa, velvoitteen täyttämättä jäämiseen liittyvästä vastuusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sopimusvelvoitteen täyttämisen estävä luonnontapahtuma, lakko tai muu työnseisaus, sota, epidemia, onnettomuus, laitteistovika, viranomaistoimenpide tai määräys taikka muu vastaava osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, joka ei ole ollut osapuolen tiedossa ja johon hän ei ole kohtuudella voinut varautua sopimuksentekohetkellä. Osapuoli, jota ylivoimainen este kohtaa, on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle välittömästi kirjallisesti esteen syntymisestä ja sen arvioidusta kestosta. 

15. Erimielisyydet
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. VL:n ja Tilaajan väliset Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensikädessä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan arvioitavaksi (lisätietoja: www.kuluttajaneuvonta.fi, www.kuluttajariita.fi ja Verkkovälitteinen riidanratkaisu). Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua edellä mainituin keinoin, ratkaistaan riita ensisijaisesti Satakunnan käräjäoikeudessa. Tilaajalla on oikeus saada asiansa käsitellyksi myös oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa. 

16. Muut ehdot
VL:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muuttamisesta ilmoitetaan Tilaajalle tällöin erikseen, jolloin Tilaajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus. 

Search